Smart resursanvändning

Matportioner läggs upp på tallrikar

Att bidra till en smart resursanvändning är viktigt för oss. Vi jobbar utifrån ”avfallstrappan”, vilket innebär att förebyggande av avfall och återbruk alltid ska prioriteras före materialåtervinning, förbränning och deponi. Det bästa avfallet är det som inte ens uppstår.

Avfallstrappan

Illustration över stegen i avfallstrappan: Avfallsminimera -Återanvändning -Materialåtervinning -Energiåtervinning -Deponi

Sveriges bästa avfallshanterare 2021

Ett led i en smartare resurs­användning är att förbättra sorteringen ytterligare, så att vi kan öka återbruk av saker och återvinna material istället för att skicka det till förbränning. Helt enligt avfallstrappan. Då vi jobbat mycket med detta vann vi 2021 priset för Sveriges bästa avfallshanterare.

- Priset fick vi för att vi förbättrat oss när det gäller sortering. För att behålla titeln nästa år behöver vi bli ännu bättre och hjälpas åt. Återvinning är ett ständigt förbättringsarbete, säger Gunnar Ekström, driftchef Återvinningen på Falu Energi & Vatten.

Länk till nyhet om Sverigens bästa avfallshanterare

Töm säcken

Som en del i arbetet med smartare resursanvändning startade 2020 en kampanj, ”Töm säcken”, för att uppmärksamma vad som verkligen slängs i den brännbara containern på våra återvinningscentraler. Genom att sortera, återbruka och återvinna kan resurser användas på ett bättre sätt.

Läs mer om Töm säcken

Det brännbara avfallet plockas igenom

Två gånger per år genomför vi en plockanalys av det brännbara avfallet som samlas in på återvinningscentralen för att vi ska få uppfattning om hur våra kunder sorterar sitt avfall. Rent praktiskt innebär en plockanalys att en i förväg bestämd mängd avfall plockas ur och sorteras.

– Genom plockanalysen kan vi se att sorteringen har bidragit till mer återbruk och att fler material återvinns. Vi ser också vilka fraktioner vi ska jobba mer med för att bli ännu bättre, säger Gunnar Ekström, driftchef Återvinningen på Falu Energi & Vatten.

När plockanalysen som gjordes under hösten 2021 jämförs med hösten 2020 så syns en klar förbättring. 43 procent var rätt sorterat i containtern för brännbart avfall 2020, jämfört med 60 procent som var rätt sorterat 2021.

Diagram som visar plockanalys av brännbart avfall, ett positivt resultat, det går åt rätt håll.

Diagram visar plockanalysens resultat med rätt sorterat avfall; 43% september 2020, 57% april 2021, 60% september 2021.

Återbruket

Återbruket i Falun är en del av Falu Återvinning på Ingarvet. Vi har även lokala återbruk i Bjursås och Svärdsjö. Till Återbruket lämnas möbler och andra prylar som kan användas igen. Våra samarbets­partners hämtar och säljer vidare i sina secondhand­butiker.

Under 2021 flyttade vi även textilcontainrarna till Återbruket så kunderna kommer närmare personalen och det ger också personalen en bättre arbetsmiljö.

Minimeringsmästarna

Under 2021 gick sju hushåll och Falu Energi & Vattens styrelse med i Minimeringsmästarna som är en tävling i hela Sverige där hushåll tävlar mot varandra i att minska sina avfallsmängder. Det är ett kommunikativt projekt där deltagarna strävar efter att ändra beteende och samtidigt inspirera andra mot att leva mer hållbart och minska sitt klimatavtryck.

Här kan du läsa mer om Minimeringsmästarna

Hållbar hantering av förorenade massor

Under 2021 har vi påbörjat ett projekt för att på bästa möjliga sätt kunna återvinna och deponera förorenade massor på Falu återvinningscentral. Tillståndsansökan är påbörjad under hösten 2021 och inom kort kommer det finnas mer information om projektet på fev.se.