Smart resursanvändning

Sundbornsån med björk i förgrunden

Att bidra till en smart resursanvändning är viktigt för oss. Vi jobbar utifrån ”avfallstrappan”, vilket innebär att förebyggande av avfall och återbruk alltid ska prioriteras före materialåtervinning, förbränning och deponi. Det bästa avfallet är det som inte ens uppstår.

Avfallstrappan

Illustration över stegen i avfallstrappan: Avfallsminimera -Återanvändning -Materialåtervinning -Energiåtervinning -Deponi

Töm säcken

Som en del i arbetet med smartare resursanvändning startade 2020 en kampanj, ”Töm säcken”, för att uppmärksamma vad som verkligen slängs i den brännbara containern på våra återvinningscentraler. Genom att sortera, återbruka och återvinna kan resurser användas på ett bättre sätt.

Under 2022 gick över 25% av insamlat avfall till material­återvinning eller återbruk.

Läs mer om Töm säcken

Det brännbara avfallet plockas igenom

En gång per år genomför vi en plockanalys av det brännbara avfallet som samlas in på återvinningscentralen för att vi ska få uppfattning om hur våra kunder sorterar sitt avfall. Rent praktiskt innebär en plockanalys att en i förväg bestämd mängd avfall plockas ur och sorteras.

– Genom plockanalysen kan vi se att sorteringen har bidragit till mer återbruk och att fler material återvinns. Vi ser också vilka fraktioner vi ska jobba mer med för att bli ännu bättre, säger Gunnar Ekström, chef Återvinningen på Falu Energi & Vatten.

Vanliga exempel på avfall som kastas i containern för brännbart avfall och som inte hör hemma där är hela och rena saker, så som kläder, leksaker, inredningsartiklar och sportutrustning. Det finns även en stor mängd förpackningar som felaktigt slängs i brännbart. Farligt avfall som överbliven färg, rengöringsmedel och batterier är andra exempel som slängts fel och ska tas omhand på annat sätt.

Diagram som visar plockanalys av brännbart avfall

Diagram visar plockanalysens resultat med rätt sorterat avfall; 43% september 2020, 57% april 2021, 60% september 2021 och sedan en viss försämring till 49% under 2022.

Återbruket

Återbruket i Falun är en del av Falu Återvinning på Ingarvet. Vi har även lokala återbruk i Bjursås och Svärdsjö. Till Återbruket lämnas möbler, textilier och andra prylar som kan användas igen. Våra samarbetspartners hämtar och säljer vidare i sina secondhand­butiker. För varje år samlas det in fler saker som kan återbrukas och textilier är det material som har ökat mest. En fördubbling på 3 år.

Diagram som visar utvecklingen av insamlat blandat material
Diagram som visar utvecklingen av insamlat textilmaterial

Diagrammen visar att mängden insamlat material successivt har ökat senaste åren.

Minimeringsmästarna

Under 2021 gick sju hushåll och Falu Energi & Vattens styrelse med i Minimerings­mästarna som är en tävling i hela Sverige där hushåll tävlar mot varandra i att minska sina avfallsmängder. Det är ett kommunikativt projekt där deltagarna strävar efter att ändra beteende och samtidigt inspirera andra mot att leva mer hållbart och minska sitt klimatavtryck.

Under 2022 slutfördes tävlingen och visade ett nationellt resultat på att avfallet minskade i genomsnitt med 45% för de deltagande hushållen. Ett av Faluns hushåll vann tävlingen i Dalarna och fick stor uppmärksamhet i media.

Här kan du läsa mer om Minimeringsmästarna